Terms & Conditions (Algemene Voorwaarden) versie 9

In deze voorwaarden worden de volgende partijen gedefinieerd:

 1. Perfacilis (hierna: "wij", "ons", "onze"), gevestigd te Zwanenveld 4522, 6538 WX Nijmegen, kvk-nummer 52585719;
 2. Relatie (hierna: "relaties", "je", "jij", "jou", "jouw"):
  1. Bezoekers: iedereen die onze website(s) of een website van onze diensten bezoekt;
  2. Gebruiker: iedereen die zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of een account heeft om in te loggen op een van de diensten;
  3. Opdrachtgevers: iedereen die een overeenkomst of contract met ons heeft of die een aanbieding van ons heeft ontvangen.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle relaties (zoals in 1.2 omschreven). Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als door beide partijen uitdrukkelijk en scriftelijk overeen is gekomen;
 2. De voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten met opdrachtgevers waarbij derden dienen te worden betrokken;
 3. De voorwaarden gelden ook voor ons en onze medewerker(s);
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van relatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 5. Als een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of worden verwijderd, dan blijven de overige artikelen uit deze voorwaarden van kracht. Partijen zullen, indien nodig, in overleg nieuwe voorwaarden ter vervanging van de wijzigingen overeenkomen.
 6. Als een of meerdere artikelen onduidelijk zijn, dan moeten zij uitgelegd worden 'naar de geest' van deze voorwaarden;
 7. Als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden omschreven is, dan moet deze situatie beoordeeld worden 'naar de geest' van deze voorwaarden;
 8. Als er geen actie wordt ondernomen op het niet naleven van deze voorwaarden, wil dit niet zeggen dat we toestemming geven of afzien van rechtsvervolging.

2. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes (hierna ook "aanbieding(en)", "prijsopgave(n)(s)", "order(s)") zijn vrijblijvend. Een offerte vervalt als het aangeboden product in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
 2. Wij kunnen niet aan onze offertes worden gehouden als je redelijkerwijs kunt bebrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat;
 3. In aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door overheid worden opgelegd of in het kader van overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij de aanbieding anders aangeeft;
 4. Wij zijn niet gebonden aan een aanbieding, wanneer de overeenkomst (gedeeltelijk) afwijkt van de aanbieding;
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het uitvoeren van een deel van de opdracht, ook niet tegen een overeenkomstig deel van de gegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Contractduur, teveringstermijn, uitvoeren en wijzigen overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders uit de overeenkomst (of diens aard) voortvloeit. of als partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen;
 2. Wanneer voor het overeengekomen een termijn (deadline) is gegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Als we de termijn niet halen, moet je ons schriftelijk in gebreke stellen en moet je ons een redelijke termijn bieden om overeenkomst alsnog uit te kunnen voeren;
 3. Als wij gegevens nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren, gaat de uitvoering pas in zodra wij deze gegevens hebben;
 4. Wij hebben het recht om werkzaamheden door derden uit te laten voeren;
 5. Wij hebben het recht om overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en deze afzonderlijk te factureren;
 6. Als een overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd kunnen wij de uitvoering stopzetten totdat je de resultaten schriftelijk hebt goedgekeurd;
 7. Als tijdens het uitvoeren blijkt dat een overeenkomst aangepast of aangevuld moet worden, zullen partijen daarover in overleg treden om overeenkomst aan te passen. Als overeenkomst, al dan niet op jouw verzoek of van bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwaliteit en/of kwantiteit veranderd, kan dit ook gevolgen hebben voor wat oorsprongelijk overeengekomen is. Als de prijs dan moet worden verhoogd of verlaagd, zullen we een nieuwe prijsopgaaf doen. Als een overeenkomst veranderd, kan ook de oorspronkelijke termijn veranderen. Je accepteert de mogelijkheid dat een overeenkomst kan wijzigen, waaronder ook de prijs en termijn van uitvoering;
 8. Wanneer een overeenkomst veranderd of wordt aangevuld, dan mogen we deze aanpassing eerst uitvoeren, mits je akkoord bent met deze aanpassing en eventuele prijswijziging, aanpassing in termijn, of aanvullende voorwaarden die we hierbij toepassen. Het niet (direct) uitvoeren van de aangepaste overeenkomst mag niet worden gezien als wanprestatie en is geen grond om de overeenkomst op te zeggen. Je mag ons verzoek tot het wijzigen van de overeenkomst wel weigeren zonder dat je hiervoor in gebreke wordt gesteld, mits dit kwalitatief en/of kwantitatieve gevolgen kan hebben voor de te verrichte werkzaamheden of te leveren zaken;
 9. Als je hetgeen overeengekomen niet deugdelijk nakomt, dan ben je aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die daar direct of indirect uit ontstaat;
 10. Als je met ons een vaste prijs overeenkomt, dan hebben we alsnog het recht om deze prijs te verhogen, zonder dat dit een geldige reden is om de overeenkomst te ontbinden, mits de verhoging het gevolg is van een bevoegdheid of verplichting als gevolg het wijzigen van wet of regelgeving of als de prijs van grondstoffen, lonen, e.d. hoger wordt, of andere gronden die bij het opstellen van overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren;
 11. Als een prijsstijging, anders dan als gevolg van een overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan mag je de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden(zie ook titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW), tenzij wij:
  1. dan de overeenkomst alsnog uitvoeren op hetgeen oospronkelijk overeengekomen, of
  2. als de prijsverhoging een gevolg is van een bevoegdheid of verplichting als gevolg van een wetswijziging, of;
  3. als het opleveren van overeengekomen langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Opschorten, ontbinden en tussentijds opzeggen van de overeenkomst

 1. Wij zijn bevoegd uit een overeenkomst afkomstige verplichtingen niet na te komen of de overeenkomst te ontbinden, als:
  1. jij verplichtingen uit de overeenkomst niet, deels, of niet op tijd nakomt;
  2. je bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent om zekerheid te geven dat je jouw verplichtingen zou uitvoeren, maar dat dit uitblijft of onvoldoende is,
  3. vertraging aan jouw kant zorgen dat het niet reëel is om overeenkomst volgens het oorspronkelijk overeengekomen na te komen.
 2. Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen die het nakomen van de overeenkomst onmogelijk maken, of als er zich andere omstandigheden voordoen waardoor het onredelijk is om de overeenkomst ongewijzigd uit te voeren;
 3. Als wij een overeenkomst ontbinden, dan zijn onze vorderingen op jou onmiddelijk opeisbaar. Als je deze verplichting niet nakomt, behoud je jouw aanpraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Als wij een overeenkomst ontbinden, zijn we op wat voor manier dan ook niet gebonden tot het vergoeden van schade of kosten die daardoor (direct en indirect) ontstaan;
 5. Als het ontbinden aan jou toerekenbaar is, hebben wij het recht een vergoeding te vragen voor schade, daaronder begrepen kosten, daardoor (direct en indirect) ontstaan;
 6. Als je jouw verplichtingen, zoals in overeenkomst staat, niet na komt en dit een ontbinding rechtvaardigt, dan hebben we het recht deze ontbinding direct te laten plaatsvinden zonder dat wij enige verplichting hebben tot schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl jij, op grond daarvan, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht bent;
 7. Als je de overeenomst tussentijds opzegt, zullen wij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden naar derden, tenzij het opzeggen jou toerekenbaar is. Eventuele extra kosten die gevolg zijn omdat je de overeenkomst hebt opgezegd, worden aan jou doorberekend. Je bent verplicht deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij we anders aangeven;
 8. Wij mogen de overeenkomst direct opzeggen of annuleren, zonder dat we verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling, in geval van:
  1. liquidatie;
  2. (aanvragen van) surséance van betaling of faillisement;
  3. van beslaglegging — indien en voor het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven — ten laste van jou;
  4. van schuldsanering, of;
  5. andere omstandigheden waardoor je niet vrijelijk meer over jouw vermogen kunt beschikken.
  Onze vorderingen op jou zijn in dat geval onmiddelijk opeisbaar.
 9. Voor een order bestelde- of gereedgemaakte zaken zullen, vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- of afleveringskosten en de voor uitvoering van overeenkomst gebaseerde arbeidstijd, in rekening worden gebracht, als je een order geheel of gedeeltelijk annuleert.

5. Overmacht

...

6. Betaling en incassokosten

...

7. Eigendomsvoorbehoud

...

8. Garanties, onderzoek, bezwaar en verjaringstermijn

...

9. Aansprakelijkheid

 1. In geval wij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze voorwaarden is geregeld.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 3. Indien wij aansprakelijk zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat onze verzekering uitkeert;
 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade en nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronde begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 6. Met directe schade wordt bedoelt: de redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover het vaststellen betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele extra kosten gemaakt om onze gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt om schade te voorkomen of te beperken, voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot het beperken van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 

10. Vrijwaring

...

11. Intellectueel eigendom

...

12. Toepasselijk rect en geschillen

...

13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

...

______________________________________________________________________________ 

6. Inhoud op onze diensten

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animaties, video's, geluiden, koppelingen en alle technische applicaties en oplossingen die gebruikt worden om de diensten te laten werken zijn beschermt door de wet op intellectuele eigendomsrechten.

Zonder dat wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven, is het ten strengste verboden om een dienst in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren, herhalen aan te passen of te gebruiken.

Als er geen actie wordt ondernomen op inbreuk, wil dit niet zeggen dat we toestemming geven of afzien van rechtsvervolging.

4. Beheer van de diensten

Om de diensten zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, kan beheerder op elk moment;

 • De toegang tot (een deel van) de diensten blokkeren voor een of meerdere gebruikers (tijdelijk);
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de diensten kan verstoren of in strijd is met nationale- of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • De diensten tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates en ander onderhoud uit te voeren.

5. Verantwoordelijkheden

Beheerder is nooit verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van diensten, waardoor deze (minder) toegankelijk zijn.

Wij doen er zo veel mogelijk aan om onze diensten zo veilig en anoniem mogelijk te configureren, echter is het jouw eigen verantwoordelijkheid te zorgen dat je op een veilige manier gebruik maakt van onze diensten en dat jouw apparatuur zo goed mogelijk beveiligd is (bijvoorbeeld tegen virussen).

Beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • Als gevolg van het gebruik van een of meer van onze diensten;
 • Als gevolg van het schenden van de voorwaarden in deze privacy statement.

Verder is beheerder niet verantwoordelijk als jij, anderen, jouw apparatuur of die van anderen schade oploopt als gevolg van verbinden met- of gebruiken van onze diensten. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Mocht beheerder betrokken raken bij een geschil door de manier waarop jij gebruik hebt gemaakt van de diensten, dan is beheerder gerechtigd geleden schade als gevolg daarvan lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden services kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.